Privacyverklaring

Nanda Coenen

Nanda Coenen vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen via info@nandacoenen.nl.

Artikel 1                      Wie ben ik?

Nanda Coenen is een eenmanszaak, gevestigd te (3078 BV) Rotterdam aan Zuiderhagen 12. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71917829. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2                      Welke gegevens gebruik ik?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren. Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 1 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Wanneer u een coachingstraject volgt leg ik de problematiek en voortgang uit onze sessies vast in een (elektronisch) dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerk ik, met uw expliciete toestemming, naast bovenstaande gegevens tevens verslagen en beeldmateriaal van onze sessies. Ik bewaar uw dossier tot 1 jaar na afronding van het traject, tenzij u eerder een verzoek doet tot verwijdering of de wet anders verlangt.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin beeldmateriaal gemaakt tijdens trainingen of workshops wanneer u hier met het aangaan van de overeenkomst geen bezwaar tegen heeft gemaakt. Ik bewaar deze content in mijn archief, totdat u een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw naam of die van uw contactpersoon, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van u verwijderen.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik uw naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk uw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal uw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Deze dienst maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik uw naam en inhoud van uw bericht. Met het schrijven van uw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor mijn bedrijfsvoering of u hier een verzoek toe doet.

Wanneer u contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om uw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar zodat ik contact met u op kan nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik nadat uw aanvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Ik verwerk uw naam, gebruikersnaam en inhoud van uw bericht wanneer u een reactie op mijn artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren totdat u uw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

Wanneer u zich inschrijft voor een van mijn webinars, trainingen of freebies, vraag ik om uw naam en e-mailadres. Zo kan ik u toelaten tot de desbetreffende content en eventueel van verdere informatie rondom het onderwerp dat hier is besproken voorzien. Ik verwijder deze gegevens na afronding van datgene waarvoor u zich had ingeschreven. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerk ik tevens uw factuurgegevens. Deze gegevens bewaar ik 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.

Ten behoeve van uw persoonlijke account in de online leeromgeving verwerk ik tot slot een wachtwoord. Ik sla dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met uw e-mailadres en/of gebruikersnaam. Dit doe ik om beveiligingsfraude te voorkomen. Ik bewaar deze accountgegevens totdat u uw account verwijdert.

 

Artikel 3                      Hoe verkrijg ik deze gegevens?

 Bovenstaande gegevens heb ik van u als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik uw gegevens verkrijg via uw werkgever wanneer ik daar een training geef.

 

Artikel 4                      Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij laat verwerken.

  • Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om uw gegevens in te zien.
  • Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen. U kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in uw persoonlijke account.
  • Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  • Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  • Geautomatiseerde verwerking – U mag mij altijd uw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.
  • Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs, naar info@nandacoenen.nl. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

 

Artikel 5                      Wie ontvangen jouw gegevens?

Ik zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6                      Geautomatiseerde besluitvorming

Ik kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door u verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen.

 

Artikel 7                      Slotbepalingen 

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar info@nandacoenen.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.